Aan de school is een ouderraad verbonden die ten doel heeft een goede verstandhouding tussen de school en de ouders te bevorderen.

We willen zo goed mogelijk naar de ouders luisteren om te horen wat er onder ouders leeft en om recht te doen aan de positie van de ouders als wettige vertegenwoordigers van de leerlingen. Zo mogelijk wordt de ouderraad zo samengesteld dat het hele voedingsgebied van de school vertegenwoordigd is. De ouderraad vergadert eens in de twee maanden samen met de rector-bestuurder. Ook is de ouderraad actief in de medezeggenschapsraad van de school.

Wie zijn wij

De school heeft een ouderraad waarin ouders uit alle geledingen van de school zitting kunnen hebben voor een periode van minimaal 3 en maximaal 6 jaar. Het doel van de ouderraad is om een informele gesprekspartner te zijn met de schoolleiding.

Wat doen wij

Wij functioneren als een informele klankbordgroep en zijn daarmee een flexibele schakel tussen ouders en school. Zaken die u en wij als ouders belangrijk vinden, kaarten wij aan bij de schoolleiding. En omgekeerd weet de schoolleiding ons ook te vinden. Om die reden is er tijdens onze vergaderingen ook altijd de rector-bestuurder aanwezig. Wij vergaderen 6 keer per jaar. Vier ouders hebben tevens zitting in de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR) van het CCNV.

Hoe bereikt u ons

Mocht u een bepaald punt onder onze aandacht willen brengen dan kunt u ons bereiken op het volgende emailadres: ouderraad@ccnv.nl

In elke afdeling is een ouderplatform actief. Aanmelden voor een ouderplatform kan door een e-mail te sturen naar info@ccnv.nl.

Een schooljaar wordt opgedeeld in twee periodes. Met de overgang krijgen de leerlingen een rapport. Het cijferoverzicht is altijd online te zien via  Magister.

Tweemaal per jaar is er een spreekavond. De ouders kunnen dan met een aantal docenten over (de vorderingen van) hun kind spreken. De ouders worden vooraf over de spreekavonden geïnformeerd, waarna zij via een link zich kunnen opgeven.

Voor de informatieverstrekking aan gescheiden ouders geldt op het CCNV een regeling. Deze regeling vindt u hier.

Dit is het ouder contactblad en hierin staat belangrijke informatie voor ouders en leerlingen. Verder wordt er verslag gedaan van allerlei activiteiten die op school plaatsvinden. Het Nassau-Veluwe Contact verschijnt voor elke vakantie en wordt digitaal verzonden.

Lees hier meer over de schoolkosten.