Verlof en absentie

Is een leerling door ziekte of een andere reden verhinderd de lessen bij te wonen, dan vragen wij u dit ’s morgens op de betreffende dag tussen 7.45 – 8.25 uur telefonisch te melden of een bericht te mailen via absentmelden@ccnv.nl.

Voor afwezigheid buiten de vakanties dient toestemming gevraagd te worden bij de coördinator leerlingzaken (LZ).
In bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet gedacht worden aan:

• een verhuizing van het gezin (max. 1 dag);
• het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten;
• ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten (het aantal verlofdagen wordt bepaald in overleg met de coördinator LZ en/of de leerplichtambtenaar);
• overlijden van bloed- of aanverwanten;
• viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12½, 25-, 40-, 50-, of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten (max. 1 dag).

De volgende situaties zijn geen reden voor verlof:
• familiebezoek in het buitenland;
• vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding;
• een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan;
• eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte;
• verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.

Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof wegens ‘andere gewichtige omstandigheden’ dient zo spoedig mogelijk bij de coördinator leerlingzaken te worden ingediend. Bij voorkeur minimaal acht weken van tevoren.

Voor de leerlingen van de bovenbouwklassen staan de geldende regels expliciet vermeld in het examenreglement.

Voor het aanvragen van verlof kunt u het formulier verlofaanvraag invullen en vervolgens mailen naar de betreffende coördinator LZ via info@ccnv.nl.

Voor meer informatie over de verlofregels klikt u deze link. Hier vindt u meer informatie van Leerlingzaken Noord-Veluwe.

Leerlinggegevens in Magister zijn vanaf de achttiende verjaardag niet meer in te zien door de ouders. Magister biedt de leerling overigens wel de mogelijkheid om actief toestemming te verlenen dat zijn/haar ouders geïnformeerd blijven, ook wanneer hij/zij meerderjarig wordt. De leerling kiest hier zelf voor en kan zijn of haar keuze bekendmaken door een vinkje aan te zetten in zijn/haar Magister account.