Het Christelijk College Nassau-Veluwe is opgericht in 1918. Sinds 8 september 1919 hebben vele leerlingen uit Harderwijk en omgeving onderwijs gevolgd in havo, atheneum of gymnasium. De Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Harderwijk en omstreken kent als hoogste orgaan de Algemene Ledenvergadering. Deze heeft het bestuur van de school opgedragen aan het College van Bestuur, onder toezicht van de Raad van Toezicht, die tevens als werkgever van het College van Bestuur optreedt.

In het kader van horizontale verantwoording kunt u het jaarverslag 2016 inzien.

Het CCNV werkt nauw samen met het Morgencollege (het Christelijk VMBO in Harderwijk). Beide scholen maken deel uit van de netwerkorganisatie VIA (VIA bestaat uit elf christelijke VO-scholen op de Veluwe en in Veenendaal). Daarnaast maakt het CCNV deel uit van het Samenwerkingsverband Leerlingenzorg NW-Veluwe en heeft de school samenwerkingscontracten met Landstede en Deltion voor het VAVO-onderwijs.

Lid worden van de vereniging

De Vereniging is de ‘eigenaar’ van het Christelijk College Nassau-Veluwe. Zij zorgt voor het in stand houden van het christelijk voortgezet onderwijs in Harderwijk en omgeving. Voor het goed functioneren van de vereniging is het wenselijk dat ouders die de grondslag respecteren, lid zijn. Door lid te worden van onze Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Harderwijk en omstreken, kunnen ouders meepraten over het reilen en zeilen van de school.

De minimumcontributie bedraagt €10,- per jaar. Ouders die zich betrokken voelen en graag willen meepraten, kunnen zich opgeven door een e-mail te sturen naar info@ccnv.nl.

College van Bestuur
Mw. drs. E. Bakker-Pierik, rector-bestuurder

Afdelingsleiders Afdeling E-mailadres
Dhr. R. Venema Brugklassen r.venema@ccnv.nl
Mw. H.J. Boeve Havo 2/3 h.boeve@ccnv.nl
Mw. drs. M.M. Berthou Vwo 2/3 m.berthou@ccnv.nl
Mw. drs. L.H. Winters Havo 4/5 l.winters@ccnv.nl
Dhr. drs. N. Kok Vwo 4/5/6 n.kok@ccnv.nl

schoolleiding-ccnv-2016-2017-2-300x222

Leden van de Raad van Toezicht van het CCNV:
Mr. P. Bosma, voorzitter
Drs. A.T. Andreae
J.C. van de Guchte MBA
Mw. Ir. J.E.M. Opstraat
Ir. H.M. Timmer
Drs. H.M. Tuin

Reglement Raad van Toezicht CCNV

Toezichtkader raad van toezicht CCNV

Informatieprotocol Toezichtkader raad van toezicht CCNV

reglement-auditcommissie

Vacature raad van toezicht

In verband met een vacature in onze raad van toezicht zoeken wij iemand met expertise op het terrein van onderwijs (bij voorkeur voortgezet onderwijs) en/of organisatie en/of humanresourcesmanagement.

Wat wij van een lid van de raad van toezicht verwachten is:

  • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring als bestuurder of als toezichthouder
  • HBO-/academisch werk- en denkniveau
  • Affiniteit met onderwijs
  • Relevant relatienetwerk
  • Onderschrijven van het doel en de grondslag van de Vereniging en de Integriteitscode
  • Bereidheid zich duidelijk aan het CCNV te committeren

Wat kunt u verwachten?

  • Een enthousiast team van vijf collega-toezichthouders
  • Ongeveer 6 vergaderingen per jaar
  • Informatieve en administratieve ondersteuning door het college van bestuur
  • Veel voldoening in een bijdrage aan de toekomst van het Christelijk College Nassau-Veluwe

De benoeming van leden van de raad van toezicht gebeurt door de Algemene Ledenvergadering d.d. 27 juni 2018.

Aan het lidmaatschap van de raad van toezicht is geen vergoeding verbonden.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

– mevrouw drs. E. Bakker-Pierik, college van bestuur

– de heer mr. P. Bosma, voorzitter raad van toezicht

U kunt uw reactie met uw motivatie en curriculum vitae – bij voorkeur per e-mail – tot en met vrijdag 23 maart 2018 zenden aan:

De raad van toezicht van het Christelijk College Nassau-Veluwe

T.a.v. mevrouw drs. E. Bakker-Pierik

Postbus 29

3840 AA Harderwijk

Email: e.bakker@ccnv.nl

De gesprekken vinden plaats op maandag 9 april 2018 vanaf 19.00 uur.

De medezeggenschapsraad is het wettelijke orgaan waarin alle geledingen (leerlingen, ouders, docenten en onderwijsondersteunend personeel) van de school zijn vertegenwoordigd.

In de MR worden vele schoolzaken besproken. De MR geeft advies en heeft bij veel beslissingen die in het belang van de school genomen moeten worden instemmingsrecht. De rector-bestuurder is tijdens (een gedeelte van) de vergadering aanwezig.

De leden van de medezeggenschapsraad dienen bereid te zijn hun taken te vervullen in overeenstemming met de grondslag en doelstelling van de school.

Op 1 juli 2016 trad de Wet huis voor klokkenluiders in werking. Werkgevers met tenminste 50 werknemers moeten een regeling vaststellen voor het melden van een vermoeden van een misstand binnen het bedrijf, de zogenaamde klokkenluidersregeling. Die verplichting geldt ook voor schoolbesturen. U kunt hier de klokkenluidersregeling van het CCNV lezen.

Het profiel van Christelijk College Nassau-Veluwe op www.scholenopdekaart.nl is hier te lezen.