Het Christelijk College Nassau-Veluwe is opgericht in 1918. Sinds 8 september 1919 hebben vele leerlingen uit Harderwijk en omgeving onderwijs gevolgd in havo, atheneum of gymnasium. De Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Harderwijk en omstreken kent als hoogste orgaan de Algemene Ledenvergadering. Deze heeft het bestuur van de school opgedragen aan het College van Bestuur, onder toezicht van de Raad van Toezicht, die tevens als werkgever van het College van Bestuur optreedt.

In het kader van horizontale verantwoording kunt u het Jaarverslag 2019 inzien.

Het CCNV werkt nauw samen met het Morgencollege (het Christelijk VMBO in Harderwijk). Beide scholen maken deel uit van de netwerkorganisatie VIA (VIA bestaat uit elf christelijke VO-scholen op de Veluwe en in Veenendaal). Daarnaast maakt het CCNV deel uit van het Samenwerkingsverband Leerlingenzorg NW-Veluwe en heeft de school samenwerkingscontracten met Landstede en Deltion voor het VAVO-onderwijs.

Lid worden van de vereniging

De Vereniging is de ‘eigenaar’ van het Christelijk College Nassau-Veluwe. Zij zorgt voor het in stand houden van het christelijk voortgezet onderwijs in Harderwijk en omgeving. Voor het goed functioneren van de vereniging is het wenselijk dat ouders die de grondslag respecteren, lid zijn. Door lid te worden van onze Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Harderwijk en omstreken, kunnen ouders meepraten over het reilen en zeilen van de school.

De minimumcontributie bedraagt €10,- per jaar. Ouders die zich betrokken voelen en graag willen meepraten, kunnen zich opgeven door een e-mail te sturen naar info@ccnv.nl.

College van Bestuur
Mw. drs. E. Bakker-Pierik, rector-bestuurder

Afdelingsleiders Afdeling E-mailadres
Mw. D. Havinga Klas 1 en 2 d.havinga@ccnv.nl
Mw. H.J. Boeve Havo 3/4 h.boeve@ccnv.nl
Mw. drs. M.M. Berthou Vwo 3/4/5 m.berthou@ccnv.nl
Mw. drs. L.H. Winters Plv. rector en examenklassen l.winters@ccnv.nl

De coördinator LZ ondersteunt de afdelingsleider bij de dagelijkse werkzaamheden betreffende leerlingen in de afdeling en voelt zich samen met de afdelingsleider ook verantwoordelijk voor de afdeling. De coördinator LZ is aanspreekpunt voor de leerlingen, docenten en ouders voor wat betreft de leerlingenzaken binnen de afdeling of voor bepaalde leerjaren binnen de afdeling. Het uitgangspunt daarbij is dat de mentor altijd het eerste aanspreekpunt is voor leerling en ouders. De coördinator LZ ondersteunt de mentor als het gaat om complexe leerlingenzaken.

De coördinatoren leerlingzaken zijn:

Examenklassen: Dhr. drs. J. de Snoo

Vwo 3/4/5: Dhr. drs. H. Koffijberg

Havo 3/4: Mw. drs. L. Fieten

Vwo 1/2: Dhr. K.J. Wallet

Havo 1/2: Dhr. R. Jongenotter

Leden van de Raad van Toezicht van het CCNV:

M. van den Brink QC, financiële commissie

Drs. D. Riet-Wallet, onderwijscommissie

Ir. H.M. Timmer, vice-voorzitter, financiële- en remuneratiecommissie

Drs. E. Vis, onderwijscommissie

Ir. J.C. Walman-Mostert, voorzitter en remuneratiecommissie

Reglement College van Bestuur CCNV

Toezichtkader raad van toezicht CCNV

Informatieprotocol Toezichtkader raad van toezicht CCNV

Reglement-auditcommissie

Statuten 31 maart 2015

Integriteitscode CCNV

De medezeggenschapsraad is het wettelijke orgaan waarin alle geledingen (leerlingen, ouders, docenten en onderwijsondersteunend personeel) van de school zijn vertegenwoordigd.

In de MR worden vele schoolzaken besproken. De MR geeft advies en heeft bij veel beslissingen die in het belang van de school genomen moeten worden instemmingsrecht. De rector-bestuurder is tijdens (een gedeelte van) de vergadering aanwezig.

De leden van de medezeggenschapsraad dienen bereid te zijn hun taken te vervullen in overeenstemming met de grondslag en doelstelling van de school.

Op 1 juli 2016 trad de Wet huis voor klokkenluiders in werking. Werkgevers met tenminste 50 werknemers moeten een regeling vaststellen voor het melden van een vermoeden van een misstand binnen het bedrijf, de zogenaamde klokkenluidersregeling. Die verplichting geldt ook voor schoolbesturen. U kunt hier de klokkenluidersregeling van het CCNV lezen.

Het profiel van Christelijk College Nassau-Veluwe op www.scholenopdekaart.nl is hier te lezen.