Schoolkosten

Het grootste deel van de schoolkosten wordt door de overheid gedragen met als uitgangspunt dat het reguliere bekostigde onderwijs voor alle leerlingen toegankelijk is. De school ontvangt daarvoor jaarlijks van de overheid op basis van het leerlingenaantal een budget waaruit naast de salarissen ook de kosten voor huisvesting, automatisering, administratie, afschrijvingen, etc. moeten worden betaald. Hiermee moet het reguliere onderwijsprogramma kunnen worden uitgevoerd. De keuze voor een bepaalde opleiding kan gepaard gaan met extra kosten. Meer informatie over de Schoolkosten 2020-2021 definitief tm dec. 2020 per leerjaar. Het overzicht (per vak) over aan te schaffen materialen is hier te vinden.

De school ontvangt van de overheid een vergoeding voor schoolboeken en lesmaterialen die specifiek voor een leerjaar door de school worden voorgeschreven en noodzakelijk worden geacht voor het volgen van het onderwijsprogramma. De school is eigenaar van de schoolboeken en leerlingen krijgen de benodigde boeken in bruikleen. De boeken moeten in goede staat en onbeschreven terug worden gegeven aan het eind van het schooljaar.

Het gaat hierbij om:

– leerboeken
– werkboeken
– projectboeken en tabellenboeken
– eigen leermateriaal van school met bijbehorende cd’s en dvd’s
– licentiekosten van digitaal leermateriaal

De school stelt deze schoolboeken en lesmaterialen gratis ter beschikking van de leerlingen.

Daarnaast zijn er lesmaterialen, waarvoor de school geen financiële vergoeding van de overheid ontvangt maar waarvan de aanschaf onmisbaar is om de opleiding met succes te volgen. Het gaat hierbij om zaken als:

– een atlas
– woordenboeken
– een agenda
– een rekenmachine
– sportkleding
– gereedschap
– schriften, multomappen, pennen, etc.

Deze lesmaterialen zijn niet gratis en kunt u met advies van school voor eigen rekening aanschaffen bij een leverancier naar keuze. Indien de school u voor bepaalde lesmaterialen een aanbieding kan doen, wordt u daarover geïnformeerd.

Beide opsommingen zijn niet limitatief maar richtinggevend. Lesmateriaal waarover discussie kan ontstaan zal op basis van de wettelijke uitgangspunten met de oudergeleding van de MR besproken worden.

Lees hier meer informatie over de Schoolboeken en lesmateriaal 2020-2021. Het overzicht (per vak) over aan te schaffen materialen is hier te vinden.

Er is meer dan het reguliere onderwijs. Wij willen onze leerlingen graag iets extra’s meegeven buiten het reguliere lesprogramma om. Het betreft dan activiteiten op het gebied van cultuur en leefsfeer. Dergelijke extra kosten worden niet door de overheid vergoed en daarvoor vragen wij u een vrijwillige bijdrage. Deze bedraagt €50,- voor één kind, €90,- indien twee van uw kinderen bij ons onderwijs volgen en €120,- bij drie of meer kinderen.
U wordt daarvoor gedurende het schooljaar per e-mail benaderd.

In dit document kunt u meer lezen over onze schoolverzekeringen.

KvK nr. 40094296
IBAN: NL77 RABO 0157 4575 08