Ondersteuning

Het CCNV vindt begeleiding en ondersteuning van leerlingen belangrijk. De ondersteuning is ondersteunend aan het leren. Het leren staat op het CCNV centraal. De leerlingen komen naar het CCNV om een diploma te behalen. De docenten en mentoren hebben de taak om hen hierin te begeleiden. Dit valt onder de basisbegeleiding.

Echter, soms is dit niet voldoende. Sommige leerlingen hebben basisondersteuning nodig. Dit wordt dan gegeven door de zorgcoördinator en interne deskundigen. Lees hierover in de ondersteuningsspecial. Wanneer basisondersteuning niet voldoende is, is er de mogelijkheid van extra onderwijsondersteuning. Deze ondersteuning wordt gegeven in samenwerking met externe specialisten. Kijk op de routekaart voor meer informatie.
Door het geven van basisbegeleiding, basisondersteuning en extra onderwijsondersteuning is het CCNV in staat om leerlingen goed te begeleiden en ondersteunen bij hun leerproces.

Voor vragen over gezondheid van jongeren biedt de website jouwggd.nl veel informatie. Dit geldt ook voor de website van Centrum voor Jeugd en Gezin.

Pluspunt

Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte is er een speciale ruimte binnen de school, Pluspunt genaamd. In deze ruimte is altijd iemand van het ondersteuningsteam aanwezig. Leerlingen met een speciale ondersteuningsbehoefte hebben in deze ruimte hun kluisje. Hierdoor hebben de leden van het ondersteuningsteam elke dag de mogelijkheid om deze leerlingen even te spreken en waar nodig op weg te helpen.

De leerlingen hebben een Pluspas. Deze pas biedt de leerlingen de mogelijkheid om tijdens de les toestemming te krijgen zich even terug te trekken in het Pluspunt. Ook docenten kunnen leerlingen naar het Pluspunt verwijzen. Ook in de pauzes kunnen leerlingen met een Pluspas in het Pluspunt terecht. De begeleiders van het Pluspunt hebben nauw contact met de ouders van de leerlingen.

De zorgcoördinator houdt de kwaliteit van de ondersteuning in het oog. Zij ondersteunt mentoren en docenten bij het begeleiden van leerlingen die extra ondersteuning behoeven en stemt de verschillende vormen van leerlingondersteuning zoals die binnen en buiten de school plaatsvinden, op elkaar af. De zorgcoördinator is mw. J. te Brake, j.tebrake@ccnv.nl.

Twee speciaal hiertoe opgeleide docenten vervullen op school de functie van vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersonen zijn:
Mw. R. van der Bij
Dhr. M. Vasilijevic

Ze zijn te bereiken via: vertrouwenspersoon@ccnv.nl

De vertrouwenspersoon werkt als aanspreekpunt binnen het CCNV voor iedereen die een klacht of probleem heeft die veroorzaakt zijn door ongewenst sociaal gedrag. Beide partijen hebben een relatie met het CCNV (leerling, ouder, personeel).

De vertrouwenspersoon denkt mee over al of niet indienen van een officiële klacht.

De externe vertrouwenspersoon werkt als aanspreekpunt voor iedereen die een klacht of probleem heeft die veroorzaakt zijn door ongewenst sociaal gedrag. Beide partijen hebben een relatie met het CCNV (leerling, ouder, personeel).

De externe vertrouwenspersoon,  mw. Carine Coehoorn, is te bereiken via Perspectief:
E-mail: carinecoehoorn@perspectief.eu
Telefoon: 0341-438700

De vertrouwenspersonen denken ook mee over hoe we de school veiliger kunnen maken.

Het CCNV heeft een aparte klachtenregeling.

De dyslexie- en dyscalculiecoach is verantwoordelijk voor dyslexieonderzoek, begeleiding en het toekennen van faciliteiten bij dyslexie en dyscalculie. Ze doet onderzoek bij vermoeden van dyslexie en geeft begeleiding gericht op vragen met betrekking tot dyslexie en/of dyscalculie.

Voor bepaalde onderzoeken wordt aan de ouders een eigen bijdrage gevraagd. Dit wordt van te voren afgestemd.

Protocol Dyslexie

Protocol Dyscalculie

Remedial teacher

Op het CCNV wordt extra ondersteuning besteed aan leerlingen die als gevolg van specifieke problemen (dyslexie of dyscalculie) bij een aantal vakken in moeilijkheden (dreigen te) komen. Zij worden begeleid door de remedial teacher.

Training omgaan met faalangst

Leerlingen die last hebben van faalangst leveren op school minder goede prestaties dan vooraf werd verwacht. Thuis beheersen ze de stof, maar als ze op school een toets of overhoring krijgen, klappen ze dicht. Vaak worden zulke leerlingen geplaagd door angst dat het mis zal gaan. Juist door die angst gaat het vaak verkeerd. Vanaf dit schooljaar geeft JAM ‘in company’ faalangstreductietraining op het Christelijk College Nassau-Veluwe.

8 lessen van 1 uur op een woensdagmiddag;

Periode 1, lessen in week 44 – 51

Periode 2, lessen in week 3 – 12

Periode 3, lessen in week 19 – 26

FINANCIËN

Tarieven faalangsttraining op het CCNV ‘in company’.

Voor 8 lessen € 240,00.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van begeleiding op het CCNV of uw kind aanmelden? Stuur dan een mail naar info@jamharderwijk.nl.

Voor vragen zijn Astrid de Bruin (06-11083676) en Jantine van Hunenstijn (06-10520682) telefonisch beschikbaar. Kijk voor meer informatie over JAM op www.jamharderwijk.nl.

Training sociale vaardigheden

In de brugklas wordt aan het begin van het schooljaar een capaciteitentest en een motivatietest twee tests afgenomen. Naar aanleiding van de resultaten van de test wordt gekeken of leerlingen baat kunnen hebben bij een training sociale vaardigheden. Ook de mentor of de leerling/ouders zelf kunnen aangeven dat er behoefte is aan deze training.

Er volgt dan een gesprek om te kijken of de training geschikt is voor de leerling. Als dit het geval is, kan de leerling deelnemen aan een Empowermenttraining. Dit is een training die op bovenschoolsniveau wordt gegeven door het School Maatschappelijk Werk. Hiervoor wordt een financiële bijdrage gevraagd aan de ouders.

IQbus begeleidt hoogbegaafde leerlingen die belemmerd worden door onder andere een vaste mindset en daardoor ernstige problemen ervaren bij het leren zowel op school als thuis.

De samenwerking met IQbus geeft de ouders van het CCNV de mogelijkheid om tegen een gereduceerd tarief hun hoogbegaafde kind door Mieke Brons van de praktijk IQbus op het CCNV te laten begeleiden.

Het voordeel voor het CCNV is dat de lijntjes kort zijn, zodat de begeleiding sneller kan beginnen en beter effect kan hebben. Dit is positief voor alle partijen.

In de informatiefolder-iqbus kunt u lezen wat het aanbod is en ook hoe u uw kind kunt aanmelden voor extra begeleiding.

Het CCNV is intermediair voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt door het lesgeld en/of benodigdheden te betalen voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar thuis te weinig geld is. Een aanvraag indienen bij het fonds kan worden gedaan door een intermediair, zoals het CCNV. Ouders/verzorgers kunnen een verzoek hiervoor sturen naar info@ccnv.nl. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen. Er kan een aanvraag worden gedaan voor sport (max. 225 euro), cultuur (max. 425 euro) of zwemles (pakket voor A-diploma). Een aanvraag kan ook verlopen via het lokaal aanspreekpunt Maritha van Huizen, via marithavanhuizen@zogdat.nl of 0341-434656. Voor meer informatie kan worden gekeken op www.jeugdfondssportencultuur.nl/gelderland.