Het CCNV kent een raad van toezicht. Zijn taak is het houden van toezicht op en het met raad terzijde staan van het college van bestuur. De raad van toezicht legt verantwoording af aan de algemene ledenvergadering van de vereniging.
De raad bestaat uit zes leden. Twee leden zijn aftredend en niet herkiesbaar. Er zijn daarom twee vacatures ontstaan. Informatie over deze vacatures is hier te vinden.